Philipsénska

Philipsènska skolinrättningen grundades 1811 vid Mariatorget 1C, då makarna Philipsèn donerade pengar för att hjälpa fattiga barn på Södermalm att få en skolgång. Det var då en form av yrkes och hushållsskola. Idag bedrivs förskoleverksamhet i lokalerna.


Liksom Katarina Västra förskola arbetar Philipsénska förskolan utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt där demokrati, delaktighet och kreativitet alla är viktiga beståndsdelar.   

Philipsénska förskolan består av en åldersblandad avdelning i åldrarna 1 - 5 år. Personalen består av förskollärare och barnskötare med tilläggskompetens inom musik och bildskapande. I Reggio Emilia kallas dessa för ateljéristor.


Vi tillämpar inte någon form av traditionell förmedlingsdidaktik, att inte veta eller kunna ska ses som en möjlighet till kunskap. I våra ateljéer och i det estetiska processer som där uppstår möjliggörs kunskapande i ett experimentellt sammanhang. Det experimentella sammanhanget ska ge barnen möjligheter till meningsskapande och hypotesprövning utifrån deras frågor på ett kreativt och lustfyllt sätt, TILLSAMMANS med andra barn och vuxna. Vi ser kunskap som något föränderligt som sker i relation till människor och material. innebär att barnen görs delaktiga i sina läroprocesser genom att deras intressen och frågor tas till vara på. Pedagogisk dokumentation är därför ett viktigt arbetsverktyg för oss då det är genom denna vi får fatt i vad barnen försöker förstå och kan därigenom understödja deras lärprocesser. Ett fördjupat lärande sker genom att barnen erbjuds möjligheten att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställade frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.


Vi ser det som ett barns rättighet att få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på.


Vi lägger därför också stor vikt vid våra val av material, riktiga konstnärsmaterial och instrument. Öppna, kreativa byggmaterial som kan bli och omformas på många olika sätt tillsammans med barnens fantasi kan i leken befolkas och få liv på olika sätt som inte är av oss förutbestämda.

Vi hämtar också inspiration till våra projekt ifrån vårt närområde på Södermalm, samt museum, teatrar och dansföreställningar. Under vår/sommar/höst besöker de äldre barnen skogen i en tanke om förskolans roll som komplement till barnens vardag. Vi har en liten gård som vi ständigt försöker utveckla och använda som grund i vår uteverksamhet.