Om

Reggio Emilia inspiration

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat. Reggio Emilia är en stad i norra Italien där man efter andra världskriget utvecklade en pedagogik som en reaktion mot fascism och förtryck. En pedagogik som syftar till att antiauktoritärt fostra barn till demokrater. En pedagogik som tror på det kloka barnet som har stora förmågor och möjligheter. Ett barn som har förmågan att tillsammans med andra barn och vuxna vara medskapare av sitt liv och vårt samhälle.


Men förskolorna i Reggio har inte skapat någon allmängiltig pedagogisk metod som fungerar överallt, utan Reggio Emilia är mera en filosofi att inspireras av. Vi på Katarina Barnstugeförening, här på Söder i Stockholm, kan uttrycka hur vi inspireras med hjälp av följande punkter:


Skapande

Vi lägger stor vikt vid skapandet som process i vår pedagogiska vardag. Vi anser att lärandet och bildandet av den individuella kunskapen börjar med att vi gör och skapar tillsammans med andra.


Experimenterande och Utforskande

Barn vill öka sitt vetande om världen. Vi försöker ge dem de rätta materialen, miljöerna och aktiviteterna för deras lärande och utveckling. Barn har en stor förmåga att skapa idéer och hypoteser om världen som är värda att pröva både i experiment och logiskt. Barn vill också lära sig att behärska världen. De ägnar sig mera åt att lära sig att göra vad de inte kan än att göra vad de kan. Därför måste vi ge barnen de rätta utmaningarna som motsvarar deras önskningar på ökad förmåga.


Integrerande och Samlärande

Vi gör saker tillsammans med andra innan vi individuellt kan det. Det är inte bara som så att barn lär när de är på förskolan, utan de lär även ut till andra barn och vuxna vad de själva kan.


Kommunicerande

Att få uttrycka sig är grunden för en demokrati. Men också rätten att välja uttryckssätt är en demokratisk rättighet. Ett barn kan uttrycka sig på många olika vis, t.ex. genom lek, gester, bilder, figurer, tal och så småningom skrift. Varje kommunikativt sätt barnet väljer måste försökas förstås och respekteras. För oss är lyssnandet viktigare i kommunikationen än talandet. Vi pedagoger måste alltid lyssna på barnen för att få veta hur vi ska utveckla vår verksamhet.


Delaktighet

Vi tycker att det är viktigt att alla som har anknytning till vår förskola ges möjlighet att påverka dess verksamhet. För oss är vår förskola inte en statisk organisation, utan mera en levande organism – alltså en plats för gemensam aktivitet och gemensamma relationer mellan många vuxna och väldigt många barn. Men vi ser även delaktigheten som medkännande och solidaritet – att vara delaktig i kamraternas väl och ve.


Vänskap

I vår förskola ges barnen möjlighet att få kamrater och vänner och tillsammans med dessa finna glädje, sorg, tröst, förståelse och överraskningar. De kan tillsammans upptäcka mänsklighetens mångfald. De lär och utvecklas tillsammans under en lång sammanhängande period av ömsesidig tillit och ömsesidigt arbete.


Glädje

Vi är övertygade om att leendet och skrattet främjar lärandet. Lärande ska vara roligt, lust-, njutnings- och lekfullt. Humor är en viktig del i vår verksamhet.


Personal

Förskolans personal består förutom av förskolepedagoger av bild-, musik- och dramapedagoger.

Arbetslagens sammansättning är sådan så de innehåller någon form av konstnärlig kompetens.


Språklighet, kunskap och demokrati

Verksamheten bygger på en förvissning om att kunskap frodas i språkliga sammanhang. I vilka världen undersöks och beskrivs både med tal, skrift, bild, musik, dans, drama och andra uttrycksformer. Matematik kan förstås också beskrivas med musik och musik med matematik. Vår idé om multispråklighet ser vi inte enbart som ett bidrag till kunskapskonstruktion utan även som ett demokratiskt projekt. vi ser t.ex. yttrandefriheten inte enbart som rätten att yttra sin åsikt utan även som rätten att få framföra den med det uttrycksätt man själv väljer. Vi är också övertygade om att kunskapens kvalitet ökar genom att den byggs i demokratiska sammanhang, därför arbetar vi i kooperativa processer i vilka kunskapen skapas av deltagarna tillsammans.